Midtsjællands Efterskole

Vi skaber et fællesskab af unge og voksne, hvor vi møder hinanden med omsorg, tillid og ansvar. Vi er en bred, almendannende efterskole og arbejder med høj faglighed i alle fag. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og derfor inviterer vi til rummelighed og åbenhed.

Vi er 113 elever og 23 medarbejdere, og bor smukt i naturskønne omgivelser i landsbyen Ny Tolstrup mellem Roskilde og Ringsted.

En skole med værdi

Midtsjællands Efterskole er oprettet af mennesker med tilknytning til KFUM & KFUK og FDF, som i sin tid ville lave en efterskole med en folkekirkelig baggrund. Vi er en værdibåret efterskole, hvor kristendom er den underliggende bas i hverdagen. Vi står for en åben, lys og imødekommende kristendom, der har plads til alle uanset baggrund.

Eleverne behøver ikke tro eller mene det samme som os, for at gå på skolen – men de skal tage del i det vi laver sammen og respektere skolens grundværdier.

Sådan oplever eleverne konkret værdigrundlaget i efterskolelivets hverdag:

 • hver morgen har vi morgensang
 • når vi spiser hovedmåltider, synger vi bordvers
 • vi laver af og til gudstjenester sammen eller vi tager i kirke
 • vi underviser i religion hver uge

Sådan mærker eleverne værdigrundlaget i efterskolelivets hverdag:

 • vi møder dem med glæde, tillid og ansvar
 • vi har et ordentligt og respektfuldt sprog og en god omgangstone
 • vi forventer, at eleverne behandler hinanden med respekt

Vi giver hinanden styrke, mod og kræfter – MSE kernefortælling

Fællesskab – vi skaber sammen

Vi skaber et fællesskab af unge og voksne, hvor vi møder hinanden med omsorg, tillid og ansvar. Vi møder dig, som du er, og giver dig mulighed for at vokse. Vi insisterer på, at vi møder hinanden på kryds og tværs.

Sammen udforsker vi fællesskabet, når vi:

 • deler livsfortællinger og hverdagsliv
 • inviteres til et forpligtende fællesskab og demokratisk dannelse
 • skaber plads til at fejle og være uperfekt
 • fremelsker arbejdsfællesskab, fællessang og skabertrang
 • har tydelige rammer og regler at sprudle indenfor

På denne måde giver vi hinanden styrke, mod og kræfter til at leve som velorienterede og ansvarlige i hverdagen.

Faglighed – vi lærer sammen

Vi er en bred, almendannende efterskole og arbejder med høj faglighed i alle fag. Vi møder dig med faglige og menneskelige udfordringer. Vi insisterer på, at vi til stadighed udvikler os sammen.

Sammen udforsker vi det at lære, når vi:

 • sætter fokus på og fordyber os i fagenes indhold
 • inspireres til engagement og faglig stolthed
 • arbejder med de boglige fag i en efterskolesammenhæng f.eks. med niveaudelt undervisning
 • udfordrer hjerne, hjerte og hænder
 • møder skolens fire hovedområder i fag og hverdagsliv: friluftsliv, natursport og idræt, musik og teater, kreativitet og håndværk samt verdensborgerskab

På denne måde giver vi hinanden styrke, mod og kræfter til at leve som velorienterede og ansvarlige i hverdagen.

Forskellighed – vi lever sammen på en fælles klode

Vi ser mangfoldighed som en styrke, og derfor inviterer vi til rummelighed og åbenhed. Vi møder hinanden med nysgerrighed for at give dig indblik i det, du kender og udblik til det, du endnu ikke kender. Vi insisterer på, at vi udvikler vores blik for verden, mennesket, livet og kroppen.

Sammen udforsker vi forskelligheden, når vi:

 • møder hinanden i det fælles og det anderledes
 • har et hverdagsliv sammen med unge og voksne fra forskellige dele af verden og med forskellige livssyn
 • samarbejder omkring praktiske hverdagsopgaver som fx. rengøring, køkken, landbrug
 • møder andre unge, der engagerer sig friluftsliv, natursport og idræt, musik og teater, kreativitet og håndværk og verdensborgerskab

På denne måde giver vi hinanden styrke, mod og kræfter til at engagere os samfundsmæssigt og internationalt og får dermed et ståsted at møde verden ud fra.

Skolens værdier

Midtsjællands Efterskole er en værdibåret efterskole, hvor kristendom er den underliggende bas i hverdagen. Vi lader kristendommens fortællinger møde vores liv.

Sammen udforsker vi kristendommens relevans, når vi:

 • holder håbet i live frem for frygt og angst
 • ser det gode i hinanden og styrkes derved
 • erkender, at vi ikke er perfekte og heller ikke skal være det
 • påtager os et medansvar for verden
 • har morgensang med nyheder, stærke fortællinger, sange og Fadervor
 • deler samtaler og livsfortællinger med hinanden

Skolens formål

Det er Midtsjællands Efterskoles formål at drive efterskole på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund. På skolen søges skabt et fællesskab af unge og voksne, hvor der udover at bibringe eleverne almene kundskaber, færdigheder og oplevelser – forkyndes kristendom ind i unges aktuelle situation, således at eleverne får styrke, mod og kræfter til at leve som velorienterede og ansvarlige i hverdagen.

Det rent formelle

Der er en række lovkrav til, hvad vi som efterskole skal offentliggøre på vores hjemmeside. Her finder du links til alle vores lovpligtige oplysninger:

Værdigrundlag og vedtægter (PDF)

2021-2022 Indholdsplan (PDF)

2021-2022 Årsplan UVM (PDF)

2022-23 Årsplan UVM (PDF)

2023-2024 Årsplan UVM

2022-2023 Indholdsplan (PDF)

2023-2024 Indholdsplan

Regnskab 2021: 2021 Årsrapport

Regnskab 2022: 2022 Årsrapport

Vores køkken

Se vores kostpolitik her: MSE- mad og måltidspoltik

Smiley-ordning for køkkenet: Link til kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen

Resultat af skolens karaktergivning og elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse

Der afholdes prøver i både 9. og 10. klasse. Skolen er fritaget fra prøve i faget kristendomskundskab.

Karaktergennemsnit er interessante, og vi er glade for skolens tal. Vi vil samtidig understrege, at tal blot er tal. Vi modtager elever fra omkring 115 forskellige grundskoler, og gennemsnitstallene siger ikke noget om, hvor langt vi når med hver enkelt elev. Vores mål for undervisningen er altid at nå længst muligt ud fra de forudsætninger, hver enkelt elev kommer med.

Resultaterne af karaktergivning og elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelses kan ses på dette link. 

Evalueringer

Efterskoler skal gennemføre en række forskellige evalueringer, der f.eks. angår skolens undervisning og værdigrundlag.

Evalueringer og handlingsplaner ligger på dette link

Inklusion

Vi har et inklusionstilbud målrettet elever med faglige vanskeligheder, der tidligere har fået højst 9 ugentlige støttetimer. Måske har eleven også brugt it-hjælpemidler.
Tilbuddet fokuserer på læringsstrategier og -metoder til opgaveløsning i de forskellige fag.
Vi samler det i ét fag, Studiegruppen.

Eleven vil derudover have samtaler med underviserne på faget, der fokuserer på den enkeltes behov. Elevens øvrige undervisere og forældre inddrages også.

Der skal laves en inklusionskontrakt med den enkelte elev, som forældrene underskriver. Kontrakten beskriver skolens tilbud, individuelle mål for eleven og en plan for evaluering af elevens udbytte af undervisningen.

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 4. april 2024 kl. 17.00 har vi repræsentantskabsmøde

Hent referat fra repræsentantskabsmøde fredag den 14. april 2023

Skolens repræsentantskab

Midtsjællands Efterskole har et repræsentantskab bestående af 60 medlemmer, der er sammensat af de to baglandsorganisationer, FDF og KFUM og KFUK, samt støttekredsen, Midtsjællands Efterskoles Venner, og skolens elevforening.

Skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse består af syv medlemmer:

Helle Spanggaard, formand

Morten Frouvne Vincentz, næstformand

Finn Olesen

Karin Bundgaard Nielsen

Lars Friis

Iben Konradi Nielsen

Anne Klemmed Meldgaard