Du sender en ung på efterskole og får en (næsten) voksen hjem

Når du som forældre skal være med til at vælge efterskole til dit barn, er der mange ting at forholde til. Siden her indeholder kun grundlæggende information. Besøg os for at se og mærke mere og for at have en samtale med plads til de mange spørgsmål, man som forældre helt sikkert har.

Et solidt fundament og bud på livet

De unge i efterskolealderen er i en rivende personlig udvikling, hvor de opbygger identitet nærmest 24 timer i døgnet. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilke holdninger, forventninger og krav, de bliver mødt med.

Som skole står vi på et solidt fundament med et bud på livet, som udspringer af et kristent livs- og menneskesyn, hvor der er plads til og brug for alle. Vi møder de unge med positive forventninger og en ubetinget tillid til, at de har noget godt at tage med ind i fællesskabet.

Som forældre skal du være tryg, når du sender dit barn på efterskole. Den tryghed arbejder vi for at være med til at skabe hver eneste dag.

Kom på besøg

Overvejer du at tilmelde dit barn som elev på Midtsjællands Efterskole, så begynd med et besøg. Vi er en privilegeret skole med et godt elevoptag, og kan derfor kun råde interesserede i at søge så tidligt som muligt. Det er helt normalt at gøre det flere år i forvejen.

At lære at være

Midtsjællands Efterskole er en boglig og praktisk-kreativ efterskole. Boglig vil sige, at vi underviser i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og andre fag, som eleverne kender fra deres tidligere skolegang. Vi har afgangsprøver i både 9. og 10. klasse. Praktisk-kreativ vil sige, at vi har mange fag inden for områderne friluftsliv, natursport og idræt, musik og teater, kreativitet og håndværk samt Verdensborger.

Vi tilbyder niveaudelt undervisning i dansk, engelsk og matematik. På denne måde forsøger vi at udfordre den enkelte elev på flere måder. Vi tilbyder ikke specialundervisning.

Livet er mere end det, der kan måles og vejes. Og mere end det, som hver enkelt af os selv kan præstere. Det handler om at lære – men det handler også om at være. I undervisningen og i hele vores måde at være sammen på, arbejder vi meget med elevernes identitet. Vi tror nemlig på, at det er vigtigere at blive til nogen frem for noget.

En efterskole med værdi

Det er Midtsjællands Efterskoles formål, at drive efterskole på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund. På skolen søges skabt et fællesskab af unge og voksne, hvor der udover at bibringe eleverne almene kundskaber, færdigheder og oplevelser –  forkyndes kristendom ind i unges aktuelle situation, således at eleverne får styrke, mod og kræfter til at leve som velorienterede og ansvarlige i hverdagen.

Midtsjællands Efterskole er oprettet af mennesker med tilknytning til KFUM & KFUK og FDF, som i sin tid ville lave en efterskole med en folkekirkelig baggrund. Skolen står for en åben, lys og imødekommende kristendom, der har plads til alle uanset baggrund. Midtsjællands Efterskole er en værdibåret efterskole, hvor kristendom er den underliggende bas i hverdagen. Vi lader kristendommens fortællinger møde vores liv.

Eleverne behøver ikke tro eller mene det samme som os for at gå på skolen – men de skal tage del i det, vi laver sammen og respektere skolens grundværdier.

Sådan oplever eleverne konkret værdigrundlaget i efterskolelivets hverdag:

  • hver morgen har vi morgensang
  • når vi spiser hovedmåltider, synger vi bordvers
  • vi laver af og til gudstjenester sammen eller vi tager i kirke
  • vi underviser i religion hver uge

Sådan mærker eleverne værdigrundlaget i efterskolelivets hverdag:

  • vi møder dem med glæde, tillid og ansvar
  • vi har et ordentligt og respektfuldt sprog og en god omgangstone
  • vi forventer, at eleverne behandler hinanden med respekt

Unge med anden etnisk baggrund end dansk

Vi har særlige tilbud til unge med en anden etnisk baggrund end dansk og for internationale elever. Vi tilbyder dansk som andetsprog, hvis man har brug for det. Alt dette vil vi gerne fortælle både elev og jer forældre mere om. Derfor vil vi gerne invitere til et særligt besøg med  rundvisning og med en tolk, hvis det er nødvendigt.

Inklusionstilbud

Vi har et inklusionstilbud målrettet elever med faglige vanskeligheder, der tidligere har fået højst 9 ugentlige støttetimer. Måske har eleven også brugt it-hjælpemidler.

Tilbuddet fokuserer på læringsstrategier og -metoder til opgaveløsning i de forskellige fag. Vi samler det i ét fag, Studiegruppen.

Eleven vil derudover have samtaler med underviserne på faget, der fokuserer på den enkeltes behov. Elevens øvrige undervisere og forældre inddrages også.

Der skal laves en inklusionskontrakt med den enkelte elev, som forældrene underskriver. Kontrakten beskriver skolens tilbud, individuelle mål for eleven og en plan for evaluering af elevens udbytte af undervisningen.

Økonomi og forældrebetaling

Et ophold på Midtsjællands Efterskole koster i skoleåret 2022/2023: 2.650 kr. om ugen. Herfra skal I trække tilskud fra staten. Tilskuddets størrelse afhænger af husstandsindkomsten i det indkomstår, som ligger 2 år forud for skolestart. Ved skolestart i 2022 bliver tilskuddet altså beregnet ud fra husstandsindkomsten i 2020. Der er desuden reduktion i forældrebetalingen, hvis familien har andre hjemmeboende børn under 18 år. Det endelige beløb opkræves i 10 rater.

Det er gratis at stå på venteliste. En reserveret plads koster 1.000 kr. Året før skolestart skal der betales et a conto-beløb på 2.500 kr. (der fratrækkes i den sidste rate i maj måned) + et tilmeldingsgebyr på 1.500 kr.

Med i prisen er alle undervisningsmaterialer, udgifter til lejrskoler og andre ture i løbet af året; dog med undtagelse af Verdensborger-faget, hvor der er en egenbetaling samt den sangbog, alle elever skal købe. Derudover bliver der mulighed for at købe en fleecetrøje, skoletøj og billeder. Dette afregnes separat.

Vi har en pulje til individuelle elevstøtte. Vi kan efter konkret vurdering yde et ekstra økonomisk tilskud til betaling af efterskoleopholdet. Man kan komme i betragtning, hvis ikke anden støtte er mulig, og familiens sociale situation, sygdom, arbejdsløshed, betydelig indtægtsnedgang eller lignende er gældende. Kontakt kontoret for mere information og ansøgningsskema.

Hvis efterskoleopholdet afbrydes i utide, opkræves i 22/23 et afbrydelsesgebyr på 8.000 kr. Opkrævningen gælder, uanset om familien eller skolen afbryder opholdet.

Søg optagelse på Midtsjællands Efterskole

I kan ansøge om at få en plads på Midtsjællands Efterskole, når I har bestemt jer for, at vi skal være elevens nye skole i 9. eller 10. klasse, og når I har været på besøg hos os.

Når I besøger os, får I vores brochure og tilmeldingsblanket med hjem.

Send den udfyldte tilmeldingsblanket til:

Midtsjællands Efterskole
Tolstrupvej 29
4330 Hvalsø

Når vi har modtaget tilmeldingsblanketten, sker der følgende:

  1. Har eleven fået en plads på skolen, sender vi en bekræftelse og et indbetalingskort, som skal benyttes til betaling af vores reservationsgebyr på 1.000 kr., og I vil efterfølgende blive inviteret til et orienteringsmøde.
  2. 2. Har eleven fået en ventelisteplads det pågældende år, sender vi et brev om, at eleven er optaget på ventelisten på det ønskede klassetrin. Så snart der måtte blive en plads, giver vi besked, og I vil efterfølgende blive inviteret til et orienteringsmøde og et interview med eleven.

Når I har været til orienteringsmødet, skal der indbetales et depositum på 1000 kr og et acontobeløb 2500 kr. Sidstnævnte er en del af skolepengene, der fratrækkes den sidste rate i maj måned af skoleåret. Eleven er formelt tilmeldt, når I har betalt depositum.